Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1

1.1  Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Illumade en haar opdrachtgevers.

1.2  Iedere opdracht in gelijk welke vorm ook, houdt van rechtswege de erkenning in vanwege de klant van zijn kennisname van onderhavige algemene voorwaarden en zijn aanvaarding ervan zonder voorbehoud.

1.3  Eventuele andersluidende algemene voorwaarden van de klant of eventuele afwijkingen op onderhavige algemene voorwaarden zullen slechts toepasselijk zijn mits voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding door Illumade; de bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvan alsdan niet wordt afgeweken, blijven onverkort van toepassing.

1.4  De ongeldigheid van enige bepaling van deze overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De nietige bepaling zal vervangen worden door een bepaling met gelijkaardige strekking die gelet op de bedoeling van partijen en de economie van de overeenkomst, de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

ARTIKEL 2

2.1 Elke offerte of bestelbon getekend door de klant verbindt deze onherroepelijk, behalve de uitzonderingen voorzien bij wet. Elke bestelling gedaan door de klant is onherroepelijk, ongeacht of er al dan niet een voorschot werd betaald.

ARTIKEL 3

3.3 Illumade is te allen tijde gerechtigd een voorschot te vragen van de klant ter dekking van allerhande door haar voor te schieten en of voorgeschoten taksen, rechten en andere bedragen betaalbaar voor de uitgifte van haar facturen.

ARTIKEL 4

4.1  Illumade is tegenover de klant slechts aansprakelijk voor schade, indien en voor zover deze schade is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten en de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Illumade en/of de door haar ingezette medewerker(s), agenten of onderaannemers.

4.2  Iedere klacht en/of mededeling in verband met of naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst dient binnen de 5 dagen per aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van Illumade met precieze opgave van de schade en/of tekortkomingen, en dit op straf van verval van alle rechten.

4.3  De klant mag in geen geval een verlies of beschadiging van welke aard dan ook inroepen om de volledige betalingen of een gedeelte van de verschuldigde betalingen aan Illumade te staken.

ARTIKEL 5

5.1  De klant erkent en aanvaardt dat de facturen, aanmaningen en briefwisseling van Illumade via elektronische post of per telefax kunnen verzonden worden naar het e-mailadres dat de klant heeft opgegeven. Tussen partijen geldt een verzendingsbericht waaruit blijkt dat de facturen, aanmaningen en briefwisseling op voormelde wijze werden afgeleverd als een voldoende bewijs.

5.2  Behoudens bewijs van het tegendeel, wordt eender welke factuur of aanmaning van Illumade, geacht ontvangen te zijn vijf dagen na de factuur- of aanmaningsdatum. Bovendien laat het inboeken van facturen bij Illumade toe te vermoeden dat deze facturen verzonden werden. Voor de aflevering van een kopie van een verzonden factuur of enig ander document, is Illumade gerechtigd om een administratiekost van € 25,00 per kopie aan te rekenen.

5.3  Elke factuur zonder schriftelijk protest binnen 8 dagen na ontvangst wordt aanzien als definitief aanvaard.

ARTIKEL 6

6.1  Alle verschuldigde bedragen, uit welken hoofde ook, zijn betaalbaar te vervaldatum op de zetel van Illumade, tenzij er voorafgaandelijk en schriftelijk een andere termijn is overeengekomen. Ongeacht welke betaaltermijn van toepassing is, zijn alle verschuldigde bedragen, uit welken hoofde ook, steeds netto betaalbaar zonder korting. Alle inningkosten vallen ten laste van de klant.

6.2  Indien de klant enig verschuldigd bedrag niet contant dan wel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, heeft Illumade van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning en/of ingebrekestelling recht op een verwijlintrest van 8 % per jaar, vanaf de vervaldag tot op de dag van integrale betaling; deze maandelijkse intrest is volledig verschuldigd voor elke nieuwe kalendermaand die een aanvang heeft genomen.

6.3  In geval van wanbetaling, welke blijkt uit de loutere overschrijding der betalingstermijnen, is de klant bovenop de in de voormelde paragraaf bepaalde intrest eveneens gehouden tot een conventionele onverminderbare schadevergoeding ter dekking van de administratieve kosten, andere dan het renteverlies, zoals o.m. kosten van administratie, personeel, etc., die gelijk is aan 15 % van elk onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 25,00 en dit zonder dat Illumade het bewijs dient te leveren van het bestaan en de omvang van de schade. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten, worden integraal doorgerekend aan de in gebreke blijvende klant.

6.4  De (gedeeltelijke) niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.

6.5  Bij niet-betaling op de vervaldag zal iedere betaling van de klant eerst worden aangerekend op de kosten en de schadevergoeding, vervolgens op de intresten en tenslotte op de hoofdsom(men).

6.6  Het staat Illumade vrij om de inning van haar (achterstallige) facturen over te dragen aan een derde partij, en dit zonder voorafgaande aanmaning en/of ingebrekestelling. Indien Illumade daartoe overgaat, kan de klant enkel nog bevrijdend betalen op rekening van de derde partij.

ARTIKEL 7

7.1 De Geen enkele afstand noch wijziging van deze rechten is mogelijk dan bij een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst; de gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening van enig recht noch de vertraging in dergelijke uitoefening noch enige andere handeling of nalaten kan als enige afstand, opschorting of wijziging van enig recht worden geïnterpreteerd of daarmee gelijkgesteld.

ARTIKEL 8

8.1  Alle rechtsbetrekkingen tussen Illumade en zijn klant of rechthebbenden zullen met toepassing der onderhavige voorwaarden beslecht worden volgens Belgisch recht.

8.2  Betwistingen voortspruitend uit deze overeenkomst behoren tot de exclusieve bevoegdheid ratione loci van het Vredegerecht van het kanton Aalst resp. de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, onverminderd het recht van Illumade om het geschil aanhangig te maken bij de rechtbank bevoegd voor de woonplaats/zetel van de klant.

8.3  Zonder afbreuk te kunnen doen aan enige voorgaande bepaling, doen de partijen voor welkdanige betekening en/of kennisgeving, keuze van woonplaats, Illumade op zijn maatschappelijke zetel, de klant in de woonplaats of zetel aangeduid in het contract, of bij gebreke daaraan, in de bestelbon waarnaar alle briefwisseling geldig wordt verzonden. Illumade is niet aansprakelijk voor eventuele schade tengevolge van de niet of de niet tijdige mededeling door de Klant van zijn adreswijziging.

ARTIKEL 9 – AANBOD

9.1 Ondanks het feit dat de online catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Illumade niet.

9.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

9.3 Het aanbod is vrijblijvend. Illumade is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

9.4 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Illumade niet.

9.5 Alle afbeeldingen, beschrijvingen en specificaties in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9.6 Afbeeldingen bij producten zijn naar best vermogen waarheidsgetrouwe weergaves van de aangeboden producten. Illumade kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Illumade niet.

ARTIKEL 10 – PRIJZEN

10.1 Alle prijzen in de webshop zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten en eventuele andere kosten. Eventuele verzendkosten of andere kosten worden duidelijk aan de klant medegedeeld.

10.2 Tenzij andersluidende vermelding in de productbeschrijving op de website, zijn het aanbod en de prijzen geldig zolang ze vermeld staan in onze online catalogus. Illumade behoudt zich het recht voor op elk ogenblik de eigenschappen van haar aanbod en prijzen te wijzigen en behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren wanneer blijkt dat de prijsaanduiding op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief zou zijn. Indien een bestelling is geplaatst en betaald, geldt voor deze verkoop de prijs die van toepassing was op het moment van de afronding van de bestelling. Illumade garandeert dat prijsverhogingen na het plaatsen van de bestellingen niet zullen aangerekend worden. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

10.3 Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

ARTIKEL 11 – ONLINE AANKOPEN

Wilt u als klant een bestelling plaatsen via de website dan selecteert u de gewenste producten en de hoeveelheid per gewenst product uit de catalogus door de items toe te voegen aan uw online winkelmandje. De klant kan op dit ogenblik in de bestelprocedure op elk moment zijn winkelwagen nog wijzigen door producten toe te voegen of te verwijderen.

De klant zal tijdens de bestelprocedure noodzakelijke persoonsgegevens moeten invullen. Deze worden enkel gebruikt om de bestelling volledig te kunnen verwerken.

Vervolgens krijgt de klant een overzicht van zijn bestelling met de vraag tot goedkeuring. Eénmaal de bestelling definitief is goedgekeurd, wordt de klant doorverwezen naar de pagina met de verschillende betaalwijzen.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via bancontact (BE) en iDEAL (NL)
  • via overschrijving (let op: de bestelling wordt pas verwerkt nadat de betaling ontvangen is)
  • cash bij afhaling

Illumade is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

ARTIKEL 12 – LEVERINGSTERMIJNEN

12.1 Onze leveringstermijnen gelden bij wijze van inlichting en brengen geen verbintenis mee. Een vertraging in de uitvoering van de bestelling kan in geen geval reden geven tot schadevergoeding of weigering van de levering. 

12.2 De leveringskosten zijn afhankelijk van bestelde product(en) en worden altijd duidelijk op voorhand gecommuniceerd.

12.3 Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onmiddellijk bij ontvangst worden gemeld aan Illumade.

ARTIKEL 13 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant de exclusieve eigendom van Illumade.

ARTIKEL 14 – RETOUBELEID

14.1 Neem contact op met Illumade voordat u artikelen retourneert via info@illumade.be. 

14.2 Zorg ervoor dat u de contactgegevens en een zo compleet mogelijke beschrijving + eventuele foto’s van het probleem vermeldt. Illumade zal altijd proberen zo snel mogelijk de beste oplossing te vinden en geval per geval te evalueren.

14.3 U kunt het product binnen 7 dagen na levering retourneren. Het product moet in nieuwe staat zijn. Eventuele kosten bij het retouren van een product worden gedragen door de klant.

14.4 Gepersonaliseerde en op maat gemaakte producten kunnen niet geretourneerd worden

14.5 Indien het product beschadigd of gebruikt is, komt het product niet meer in aanmerking voor een eventuele terugbetaling. Zorg ervoor dat u de contactgegevens bij de retourzending vermeldt.

ARTIKEL 15 – INSTEMMING

Het aanvaarden van een bestelling geldt als volledige instemming van de klant met voorafgaande voorwaarden.

ARTIKEL 16

Huidige Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 juli 2019.